Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku.

status
zamknięty
data wystawienia
19 lutego 2019, 8:21
data ważności
31 grudnia 2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sochocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

II. Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

III. Wysokość środków 3 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostką organizacyjną lub osobą prawną Gminy Sochocin, informacje o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

5. Wójt Gminy Sochocin zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.

4) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania

6. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

7. Dotacje można uzyskać na realizację zadań publicznych w następujących zakresach działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i historii lokalnej,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

8. Dofinansowanie ze środków gminy nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów

realizacji zadania,

9. Wartość wkładu własnego w stosunku do kwoty dotacji nie może być mniejsza niż

30 %, w tym wartość finansowa w stosunku do kwoty dotacji 10% .

V. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

VI. Miejsce realizacji zadania: zasięg terytorialny działania Gminy Sochocin.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018 r., poz.1000 z późn. zam.)oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

4. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu Gminy Sochocin będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

Środki dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na niezbędne wydatki dokonywane w celu prawidłowej realizacji zadania łącznie z kosztami obsługi zadania.

Środki nie mogą byś przeznaczone na sfinansowanie kar, grzywien i temu podobne wydatki.

Osoby, przy udziale których będą realizowane zadania powinny posiadać właściwe kwalifikacje m.in. sędziowie, opieka medyczna.

VIII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2019 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (liczy się data wpływu do Urzędu).

IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert.

2. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sochocin.

3. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.sochocin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochocin.

Przy ocenie oferty zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria, które będą punktowane :

1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym - 0-10 pkt,

2. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie

realizowane - 0-20 pkt,

3. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym zasoby kadrowe - 0-20 pkt,

4. kalkulację kosztów – zasadność i współmierność kosztów w stosunku do

planowanych rezultatów - 0-10 pkt,

5. planowany wkład własny oferenta ( rzeczowy, osobowy, finansowy) - 0-10 pkt,

6. liczba uczestników imprezy i atrakcyjność dla odbiorców - 0-20 pkt,

7. jakość dotychczasowej współpracy organizacji z gminą - 0-10 pkt.

Wsparcie otrzyma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej wartości punktów.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowej na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 12.03.2019 roku do godz. 16:00​ w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogą być prawnie i faktycznie powiązani

z organizacją biorącą udział w konkursie.

X. Wymagana dokumentacja

1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań , podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub odpowiedniej ewidencji.

Ponadto prosi się o złożenie następujących dokumentów:

- w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

- kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) w przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1

XI. Zrealizowane przez Wójta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2017r. i 2018r.

Wójt Gminy Sochocin przeznaczył na realizację tego rodzaju zadań:

- w roku 2017 – 0,00 zł

- w roku 2018 – 3 000 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, pok. 23, tel. (23) 661 80 01 w. 48 (Grażyna Nurzyńska).

Wójt

mgr Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)