Zapraszamy na XI sesję Rady Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na XI sesję Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie zapraszamy na XI sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr IX/2019 z IX sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 roku.

4. Przyjęcie protokołu nr X/2019 z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 6 września 2019 roku.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

8. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku:

1) przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku;

2) przeprowadzanie głosowania tajnego nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku;

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok.

10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)