Przetarg na sprzedaż • Przetargi • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przetarg na sprzedaż

29 sierpnia 2013, 10:06 | Komunikaty | Przetargi
Sochocin, dnia 23.08.2013 r. IŚ.6840.1.2013 WÓJT G M I N Y S O C H OC I N

działając na podstawie Uchwały Nr XXII/183/2013 r. Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sochocin, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./ o g ł a s z a nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

1.

Położenie -Smardzewo
Nr działki - 87/3
Pow. działki -
0900
Opis nieruchomości- zabudowana dziala - była zlewnia mleka
Przezn. w Planie Zagosp.Przestrz. - usługi podstawowe
Cena zł.- 26 200,00
KW - 45638/9

2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Sochocin .

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w wys. 10 % ceny nieruchomości podanej w wykazie . Termin wpłacania wadium

upływa z dniem 20 września 2013 roku .

4. Wpłaty przetargowej ceny nabycia nieruchomości należy dokonać w terminie 21 dni od daty przetargu .

5. Nie uregulowanie w podanym terminie ceny przetargowej nabycia działki powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Sochocin .

WÓJT

/-/ Anna Zwierzchowska


O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

INFORMUJE,

że w dniu 23 sierpnia 2013 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9 zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego o powierzchni 0,09 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 87/3 i położonej w miejscowości Smardzewo.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9,(pokój nr 11).

Tel. (23) 661 80 01 w.30.

Sochocin, dnia 23.08.2013 r.

WÓJT

/-/ Anna Zwierzchowska

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)