Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały Nr IX/75/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14.

Załączniki graficzne przedstawiający granice planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2019 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)