Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin z dnia 18.10.2019 roku • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin z dnia 18.10.2019 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 18.10.2019 roku

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 03.10.2019 r. na wniosek Zakładów Mięsnych Sochocin Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 80/51, 00-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładów Mięsnych SOCHOCIN” zlokalizowanego na działce nr ew. 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456 w miejscowości Sochocin gmina Sochocin.

W toku postępowania pismami z dnia 18.10.2019 r. zwrócono się do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, Starosty Płońskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0016.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22.10.2019 r.

Wójt

Jerzy Ryziński


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 18.10.2019 roku

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 07.10.2019 r. na wniosek Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo gmina Sochocin”.

W toku postępowania pismami z dnia 18.10.2019 r. zwrócono się do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0016.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.10.2019 r.

Wójt

Jerzy Ryziński


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)