Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Sochocin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XXXI/237/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Sochocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 30 października 2019 roku do 22 listopada 2019 r., poniedziałek–piątek w godz. 9ºº–15ºº (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w terminie 18.11.2019 o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy na adres poczty elektronicznej: iwona.urbanska@sochocin.pl.

Wójt

Jerzy RyzińskiO B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Smardzewo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Smardzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 30 października 2019 roku do 22 listopada 2019 r., poniedziałek–piątek w godz. 9ºº–15ºº (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w terminie 18.11.2019 o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy na adres poczty elektronicznej: iwona.urbanska@sochocin.pl.

Wójt

Jerzy RyzińskiO B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XXXI/238/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 30 października 2019 roku do 22 listopada 2019 r., poniedziałek–piątek w godz. 9ºº–15ºº (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w terminie 18.11.2019 o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy na adres poczty elektronicznej: iwona.urbanska@sochocin.pl.

Wójt

Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)